home‎ > ‎活動專區‎ > ‎

公民審議ECFA/模擬立法院行動


公民意見


民主委員會:
        
委員會成員
        公民質詢文
        公民提案文

人權委員會:
        委員會成員
        公民質詢文
        
公民提案文

環境委員會:
        委員會成員
        公民質詢文
        公民提案文

勞工委員會:
        
委員會成員
        公民質詢文
        公民提案文

世代正義委員會:
        
委員會成員
        公民質詢文
        公民提案文

弱勢者與國民福祉委員會:
        
委員會成員
        公民質詢文
        公民提案文

台灣與國際經濟委員會:
        委員會成員
        公民質詢文
        公民提案文

 

模擬立院院會之舉辦時間與地點:

時間:2010年08月11日
地點:台大校友會館3A會議室推薦文章